Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malý súbor uložený v počítačoch používateľov, ktorý pomáha uchovávať predvoľby a iné informácie používané na webových stránkach, ktoré navštívia. Svoje predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale niektoré funkcie webu nemusia byť následne k dispozícii alebo nemusia správne fungovať. Rovnako môžete upraviť svoje nastavenia ohľadom súborov cookie v záložke na spodnej lište našej webstránky s názvom Nastavenia cookies. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii našej webstránky s názvom Ochrana osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Výklad pojmov

1.     Predávajúcim sa rozumie spoločnosť MEDIC INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 44 023 707, so     sídlom Fongová 5, 831 06 Bratislava , ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto     Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.

2.     Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci individuálne dojednaných jednotlivých kúpnych zmlúv alebo v rámci rámcových     kúpnych zmlúv alebo v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od     predávajúceho ním predávaný tovar, a to bez ohľadu na to, či kupuje na uspokojenie     svojej potreby /tj. ako spotrebiteľ/ alebo na účely svojho podnikania.

3.     Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu     kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového     obchodu prevádzkovaného na adrese www.mediin.sk. Predaj tovaru má charakter     zásielkového predaja podľa § 9 a nasl. zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane     spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

4.     Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito Všeobecnými     obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami     Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods.     4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho – fyzickú osobu, ktorý pri     uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej     podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými     obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.     Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a     podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nie aj montáž tovaru.

II. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

1.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajné vzťah medzi     predávajúcim a kupujúcim.

2.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia aj pre spotrebiteľské kúpne zmluvy, ak     nie stanovené inak.

3.     Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto     Všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a     kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.

4.     Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred     ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.     Osobný styk predávajúceho a kupujúceho a osobný odber tovaru je v zásade možné.     Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie je: Desiata 19, 83101, Bratislava. Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod ani verejnú vzorkovú

predajňu.

7.     Nič v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v     neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa,     priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane. práva spotrebiteľa     obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

III. Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

1.     Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.mediin.sk sa považuje za     návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď predávajúci sa touto ponukou obracia na     vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná,     vrátane uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru     uverejneného na stránke www.mediin.sk , pričom pre kupujúceho je záväzná tá     ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia     úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty. Iné zmeny     v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej     cene, zľavy pri veľkoobchodnom odbere/ sú možné na základe individuálneho     dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.     Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.mediin.sk     formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického     objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke alebo na     telefónnom čísle uvedenom na tejto internetovej adrese. Kupujúci pri objednávke     formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického     objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky     požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky     má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených     údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých     krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku".

3.     Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:

    a) meno a priezvisko, resp. obchodné meno kupujúceho

    b) adresa pobytu, resp. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho

    c) telefónny kontakt na kupujúceho

    d) IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom

    e) miesto dodávky tovaru

    f) druh /kód/ tovaru

    g) množstvo tovaru

    h) iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./

    i) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar     objednala.

4.     Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je     považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať     kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému     spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo     doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

5.     Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto     odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky     kupujúcemu.

6.    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej     záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania     potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu škodu     vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v     prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka     zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu     preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej     ceny tovaru.

7.    Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne) právo     vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších     príslušných podkladov.

8.     Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí     podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.

9.     Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:

    a) meno a priezvisko, resp. obchodné meno kupujúceho

    b) adresa pobytu, resp. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho

    c) IČO a DIČ kupujúceho, ak je podnikateľom

    d) miesto dodávky tovaru

    e) druh /kód/ tovaru

    f) množstvo tovaru

    g) iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./

    h) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar     objednala

    i) konečná cena objednaného tovaru

    j) ako prílohu potvrdenia objednávky predávajúci zašle kupujúcemu aj tieto     Všeobecné obchodné podmienky.

10.     Predávajúci na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu     elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie otvorenia potvrdzujúceho emailu.     Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného     potvrdenia otvorenia potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo     neobvyklého množstva tovaru.

11.     Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve     zmluvné strany.

12.    Pokiaľ dôjde k uzavretiu individuálnej kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená     písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto     uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej     zmluve.

IV. Ceny

1.     Cena uvedená na internetovej stránke www.mediin.sk je záväzná a konečná, s     výnimkou individuálne dojednaných kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho     je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne     podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj     doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje na akciový tovar.

2.     Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrátane     DPH, náklady na prepravu, prípadné clo a pod., ak ďalej nie je stanovené inak.

3.     Pri predaji tovaru s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien.     Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou     odsúhlasí kupujúci.

4.     Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí     plniť v eurách.

V. Platobné podmienky

1.     Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční buď prevodom na účet alebo     podľa ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby     na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke     tovaru zástupcom predávajúceho. V rámci maloobchodného predaja iný spôsob platby     v zásade nie je možný. Pri veľkoobchodnom predaji a pri individuálne dojednaných     kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto Všeobecných     obchodných podmienok.

VI. Dodacie podmienky

1.     Dodacia lehota je stanovená informatívne. Pokiaľ dodanie tovaru sa uskutoční     prepravnou službou /poštou/, predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe     /pošte/ nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží     na rýchlosti prepravnej služby /pošty/. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú     zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom,     prípadne poštou.

2.     Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke     nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu     odovzdať v mieste jeho pobytu alebo v mieste jeho podnikania alebo v mieste jeho     sídla.

3.     Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom     kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

4.     Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou     dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade, a) ak o tom predávajúci     kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na     nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň b)     predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.

5.     Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na náklady a na nebezpečenstvo     predávajúceho.

6.     Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať     poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený     automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.

7.     Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru     (rozmery, váha, charakteristika).

8.     V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady,     ktoré tak predávajúcemu vznikli.

9.     Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté     dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy.     Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.

10.     Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať     neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade     akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu.     Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.     Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť     priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak     neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

11.     Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v     ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.

12.     Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa     platných právnych predpisov SR.

13.     Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na     prevzatie a užívanie tovaru.

VII. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.     Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku,     keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

VIII. Výhrada vlastníctva

1.     Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej     ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas     nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať,     t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne     zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

1.     Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a     riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri     zásielkovom predaji.

2.     Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich

    pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil     informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom     predaji a pri zásielkovom predaji.

3.     Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je     oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci     dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od     prevzatia tovaru.

4.     Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je     oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

5.     Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je     povinný

    a) prevziať tovar späť,

    b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu     zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s     objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak     výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6.     Technika odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy:

    a) kupujúci doručí predávajúcemu písomný prejav vôle o odstúpení od zmluvy s     uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie     peňazí

    b) kupujúci súčasne zašle predávajúcemu tovar; tovar musí byť v pôvodnom     otvorenom, ale nepoškodenom obale; tovar nesmie byť použitý a musí byť     nepoškodený; tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu,     návodu atd.). Tovar kupujúci posiela doporučene a poistený, nakoľko predávajúci     neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie (doporučene neznamená na dobierku).     Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si     predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.     To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka

    c) pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci     zašle kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, a to     najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom vrátení tovaru

    d) v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude     môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na     náklady odosielajúceho naspäť.

X. Práva zo záruky/reklamácia

1.     Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru nedostatok na tovare, je kupujúci oprávnený tento     nedostatok v záručnej dobe reklamovať.

2.     Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup     tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k     reklamácii tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké     nedostatky sú predmetom reklamácie.

3.     Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú     kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za     nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Za     nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody     vzniknuté bežným užívaním tovaru.

4.     Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.

5.     Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a     rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však     do 30 dní od prevzatia reklamácie.

6.    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo na výmenu vadného tovaru.

7.     Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách:

    a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas     a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa     vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú     neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci     môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to     kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

    b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol     riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo     od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné     vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre     väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci     právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

XI. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE

Vyhlásenie o ochrane súkromia
Naša spoločnosť chráni osobné údaje jednotlivcov. Nižšie uvádzame informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané nižšie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, web nepoužívajte.
Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o vás. Závisí to od toho, ako náš web používate.
Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.
Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.
Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie.
Informácie o vás nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu. Výnimku predstavujú prípady, kedy to požaduje zákon alebo vládny orgán.
Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.
Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.
Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás.
Vyhlásenie o súboroch cookie
Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš
2
web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.
Spoločnosť MEDIC INTERNATIONAL, s.r.o. nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.

XII. Záverečné ustanovenia

1.     Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi     predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2.     V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú     alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto     ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto     Všeobecných obchodných podmienok.

3.     Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných     povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode,     platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie súd.

4.     Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných     údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom     plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných     podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo     udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia predávajúcemu.     Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v     objednávke sú pravdivé.

5.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.6.2012.

6.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Kontaktujte nás

MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.

Podunajská 25/B, sklad č. 4, 821 06 Bratislava

Slovenská Republika

Mobil: +421 917 295 312

E-mail: office@mediin.sk

Fakturačné údaje

Fongová 5, 831 06 Bratislava

IČO: 44 023 707

DIČ: 2022561750

IČ DPH: SK2022561750

Nastavenia Cookies